бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Трансформация, устойчивост на развитието и управление на риска

Предизвикателства

Предлагаме консултантски услуги в множество специфични области от бизнеса:

  • Устойчивост и използване на ресурсите;
  • Бизнес трансформация;
  • Управление на риска.

Спецификата на проблемите изисква задълбочени познания, анализи и адекватни инструменти, които нашите консултанти ефективно използват.

 

Стратегия за устойчивост
Цели на стратегията за устойчивост - социална справедливост и сближаване, икономически просперитет, екологична устойчивост.
Интегриране на устойчивост
Помагаме на компаниите да изпълнят социалните, екологични и икономически инициативи, свързани устойчивостта.
Бизнес трансформация
Тенденцията е технологиите от инструмент за автоматизация на бизнеса да станат средство за генериране на приходи, търсене на клиенти, създаване на пазари.
Управление на риска
Съобразно специфичните проблеми на фирмата предоставяме водещи за бизнеса възможности за анализ, измерване и моделиране на риска.

Какво правим?

1. Устойчивост и корпоративната социална отговорност

Една организация е успешна, когато мениджмънта й се ръководи от принципите за устойчивост. Ние консултираме нашите клиенти да следват социалните, екологични и икономически фактори, залегнали в дългосрочните им стратегии за развитие. Оптимизиране използването на природните ресурси, предоставяне сигурност и устойчивост чрез социално и екологично отговорни практики са част от задачите, включени в съвместните проекти. Ние представяме практически идеи и доказани методи за нашите ангажименти, заедно с дълбока експертиза по въпросите на устойчивото развитие на бизнеса на нашите клиенти.

2. Бизнес трансформация

Бизнес трансформациите могат да се извършват под различни форми – от умерени преструктурирания до пълномащабни обрати, в зависимост от целите на компанията. Все по често мениджмънта е готов за промяна на настоящата ситуация, за да се разрасне и запази конкурентното си предимство. Корпоративните лидери имат един основен набор от инструменти, чрез които могат да вляят на развитието на дружеството за достигне на пълния му потенциал на фона на новите реалности, на новите пазари и в рамките на ограниченията на наличните ресурси. Задачата на нашите консултанти е да изготвят стратегия за трансформацията – последователността на необходимите промени и действия за постигане на крайната цел.

3. Управление на риска

Рискът е икономическо понятие, което води към отклонение от очакваните резултати. В съвременния бизнес цикъл финансовия риск е един от най- важните компоненти в процеса на вземане на управленски решения. Управлението му е част от цялостната бизнес стратегия, включваща управление на процесите в организацията. Ние предлагаме консултации и оперативни дейностти, насочени към оптимизирането му, като се предотвратяват нежелани и непредвидими загуби причинени от колебанията на пазара, политически кризи или други фактори.

Нашият подход

1. Устойчивост и корпоративна социална отговорност

За да конкретизираме и разработим ясна програма за устойчивост на нашите клиенти, ние се придържаме към следните приоритети:

  • Степенуваме  проблемите, съгласно състоянието на текущите програми за устойчивост, ключовите заинтересовани страни и конкурентите;
  • Определяме мисията за устойчивост на нашите клиенти, като я свързваме с бизнес стратегията и поставяме реалистични и измерими цели.
  • Помагаме в разработването на иновативни бизнес модели, които подкрепят инициативи за устойчивото развитие, оценяваме партньорства, изградени на тази основа, носещи добавена стойност на компанията.
  • Развиваме подходящата организация и структура на управление, за гарантиране на успех внедряваме инструменти за мониторинг на напредъка. 

Нашето доверие в насърчаването на устойчива промяна идва не само от опита ни в областта, но и от справянето с много от проблеми за устойчивост в нашата собствена компания. Ние сме ангажирани с увеличаване на участието ни социални и екологични инициативи в неправителствения сектор.

2. Бизнес трансформация

Процеса на трансформация започва с определянето на визия за това как компанията трябва да се промени, основана на анализ на съществеността йи нейната конкурентноспособност сега и в бъдеще.
Пренастройваме този „идеал“ за визия на базата на реалистична оценка за това, което организацията може да направи, за да осъщести промяната.
Високите цели изискват прагматични планове и ние работим в сътрудничество с клиентите, за да им помогнем да се създадат подробни и персонализирани стратегии, които ще доведат до промяната, която те търсят. Ние започваме прощеса на трансформация с:

1. Определяне вида на трансформацията –  фиксираме отправната точка на базата на обективните икономически условия и съобразяваме бизнес модела на промяната с визията като крайна точка на трансформацията, като устновяваме степента на трудност и скоростта на промяната.

2. Преминаваме през седемте структурни части на бизнеса – стратегията, операции, организация, ориентацията на клиентите, капиталовата структура, информационните технологии и резултати. Установяваме най-оптималната логическата последователност на действие. Целта е да се задействат правилните лостове в точното време, без да се нарушава цялостната стратегия на компанията.

3. Трансформацията изисква изграждане на правилната структура на управление, която нашите консултанти създават, наблюдават и контролират, така че процеса на промяна да мине безпроблемно. 

3. Управление на риска

Предоставяме следните индивидуални финансови решения за управление на риска:

  • първоначално консултиране – анализ и идентифициране на риска;
  • оценяване и управление на риск, свързан със следните параметри – покупателната стойност на парите (инфлационен и дефлационен), валутен, ликвиден; риск свързан с пропусната полза, финансови загуби, промяна на реализирания доход; договорни рискове;
  • последващо управление и контрол на изпълнение на оперативния мениджмънт.

Използваните модели за оценка на проектния риск, като анализ на чувствителността, сценариен и симулационен анализ,  дърво на решенията, анализ на критичните съотношения, са препоръчани от водещи консултантски компании.

Решения в специфични области

Екологична устойчивост
Дигитална трансформация
Управление на риска