бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Бизнес проучване (Дю дилиджанс) и анализ

  • капитализация на дружеството, капитялови опции и възможности;
  • приходи, печалба, тенденции, управление и дялово участие;
  • конкуренти и иновации;
  • очаквания и рискове

Какво е Due Diligence анализ?

Понятието due diligence се отнася за процеса на предварително проучване на корпоративни начинания, за определяне на специфичнни критерии за степен на предпазливост и внимание, преди да се предприеме определено действие от страна на бизнеса. Обстойната проверка на правните и икономически интереси – Due Diligence е в основата на всяка продажба на участие, прехвърляне на дружество или ангажиране с нов проектДю дилиджънс представлява внимателен анализ, проверка и оценка на предмета на покупката, наричана също бизнес оценка. Цел на дю дилиджънс е установяването на силните и слаби страни на предприятието или проекта, както и определяне на възможните рискове. Най-често се провежда в няколко фази, според това колко са конкретни намеренията за сключване на сделка от двете страни. 

Основни фази в процеса на бизнес проучването (due diligence)

Процесът на бизнес проучването се основава на придобиване на нова информация на базата на съществуващата и наученото до момента, изграждане и проучване на нови взаимовръзки, нови информационни и маркртинг канали, спомагащи за постигането на набелязаната цел. 

Необходимост от бизнес проучване

Дефиниране на основната цел

Събиране на информация

Очертаване на перспективите

Оценка на риска

Валидиране на информацията

Одит на due diligence  процеса

Изготвяне на план за монитиринг

Наблюдение и отчет

След като се преминат успешно всички посочени стъпки на този процес клиентът ще има по-балансиран, по-пълен оглед на предимствата и недостатъците на своята бизнес идея. Това позволява да се вземе рационално и логично решение, такова че реализацията да е с минимален риск.