бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

IT консултиране

Предизвикателства

За да върви напред и да постига по-висока ефективност, всяка компания има нужда от оптимизиране на работния процес.  Нашето съвремие на развити технологии, предлага много различни начини за постигане на целта, като обикновено процеса е обвързан с максимално ефективното им прилагане. Ние Ви консултираме кое технологично решение за Вашата компания ще доведе до най-високи резултати, а след това го реализираме.

IT стратегия
IT стават все по-критичен и важен фактор при трансформацията и растежа на бизнеса, ролята им се променя.
Cloud computing
Облачни структури подходящи за малкия средния бизнес, как да ги внедрим и какви са предимствата при използването им.

IT oптимизация
Променяте IT инфраструктурата на вашата фирма поетапно, съобразявайки се с финансовите си възможности.
Информационна сигурност
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Какво правим?

Нашите консултанти помагат на клиентите, които са в процес на промяна на IT инфраструктурата си. Ние изработваме стратегията съобразно тенденциите на пазара в съответния бранш, големината на компанията, нуждите и потенциала на конкретния бизнес. 

Нашите технически специалисти насочват клиенти към отговори на следните основни въпроси:

  • Как новата технология променя бизнес визията днес и в бъдеще?
  • Какво е състоянието на IT инфраструктурата в момента – разходи за поддръжка, функционалност?
  • Какви са потребностите на клиента спрямо днешните и бъдещите тенденции?
  • Кои са най-оптималните IT решения?

В зависимост от стремежа и целите, ние помагаме на нашите клиенти да намалят разходите за технология и управление и експлоатиране на IT системата съобразно с пълния й потенциал. Работейки  заедно се фокусираме върху три основни аспекта на ефективността технологии:

  • Управление и внедряване на най-новите решения като мобилни приложения, облачни решения (Cloud Computing) и анализ на големи масиви от данни ( Big Data Analyse) ?
  • IT процеси и функции – организацията има ли правилните хора, осъществяват ли се правилните процеси, за да достави, необходимата на организацията IT услуга?
  • Технология, съобразена с опазване на околната среда, без да са нарушени параметрите на системите, предвид корпоративна стратегия.

Нашият подход

Първата фаза от съвместния процес е да направим оценка на състоянието на ИТ инфраструктурата,  да разберем кои са силните й и кои са слабита й звена. С оглед на стратегическите приоритети ние изработваме проект за преконфигуриране на  IT системите дотяхното оптимално бъдещо състояние. Това обикновено означава разработване на краткосрочни планове за подобряване на параметрите, като бързодействие, достъпност, управление, както и разработване на планове за по-дълъг период, за цялостна преконфигурация и преоборудване с нови технологични решения, включително инфраструктура, приложения и данни.

На практика наша основна задача е да помогнем на една организация да постигне своите цели,  в рамките на определения ограничен бюджет и конкуриращи се инвестиционни приоритети.
Резултатността е интегрирана част от ИТ стратегия и съпътства всеки ангажимент на нашата компания. Нашият отличителен подход увеличава вероятността за успех и помага на клиентите да реализират резултати последователно и предсказуемо.

Решения

Базирани на Microsoft продукти
Базирани на Microsoft продукти
Антивирусни продукти
Антивирусни продукти
Споделяне на ресурси
Споделяне на ресурси
Аутсорсинг на IT услуги
Аутсорсинг на IT услуги