бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

дигитална бизнес трансформация

Какво е дигитална трансформация?

Дигиталната трансформация е ускоряване преобразуването на бизнес дейности, процеси, компетенции и модели, с цел по-пълно усвояване промените и възможностите на иновативните технологии, тяхното стратегическо и приоритизирано влияние в обществото.

Разработването на нови компетенции свързани с дигиталната трансформация, създава условия компаниите да бъдат по-гъвкави, ориентирани към клиентите, иновативни, ефективни и отговатящи на сегашни и бъдещи промени в икономическата реалност и в съзнанието на хората.

Целта на трансформацията е създааване на възможности за бързо навлизане на новите технологични решения, разширяване на тяхното влияние и изграждане на иновативни модели, процеси, които помагат на бизнеса да работи по-ефективно, по-качествено и услугите, които предлага да стигат до по-широк кръг от потенциални клиенти.

Тенденции в дигиталния свят

Съвременните реалности, свързани с развитието на технологиите, налагат на компаниите да прилагат дигитална трансформация в своите бизнес-процеси и функции. От показаната по- долу статистика (01.2017) ясно се вижда огромното място на дигиталните технологии в живота на хората. Вече повече от половината от населението на света ползва интернет, и ръстът на употреба продължава да се ускорява по целия свят.

Населението на планетата е 7.476 милиарда.
Разпределението на потребителите на дигитални услуги е:
3.773 милиарда са интернет потребители*
2.789 милиарда ползват социалните мрежи*
4.917 милиарда ползват мобилни услуги*
2.549 млд. влизат в социалните мрежи от мобилни устройства*
Тази статистика предполага, че промяната в бизнес процесите и адаптирането им към новите  реалности са задължителни. Огромните възможности, които предлагат цифровите технологии за създаване на нови канали за мениджмънт, маркетинг, разплащане, дистибуция са провокации, с които бизнесът трябва да се справи. 
Използването на мобилни устройства за достъп до интернет и социалните медии е най-динамичната част от процеса на дигитализация и дава  шанс за развитие и разгръщане на потенциала на мобилните мрежи, т.е. „широколентови“ или 4G.
Електронната търговия вече е съществена част от бизнеса и икономиката на развитите страни. Все повече услуги се предлагат онлайн и в реално време. 
Променят се и очакванията на клиентите. Те искат да получат стоката или услугата независимо кога и къде се намират, искат да комуникират просто и лесно – само с един клик.

Това са предизвикателствата пред бизнеса в модерния дигитален свят. Предстои на всички компании – големи средни и по-малки да извървят пътя, за да им отговорят, да се възползват от предимствата на дигиталните технологии, да   адаптират процесите във фирмата, съобразно тренда на развитие.  Ние сме партньорът, който ще направи този път по-кратък и успешен.

Процес на дигитална трансформация

Изготвяне на стратегия за дигитална трансформация

Целта на изготвената стратегия е трансформирането на бизнеса към една нова същност да протече с премерен риск, гладко и безпроблемно. Поставените цели да са изпълнени в срок спрямо определения бюджет. Стратегията за дигитална трансформация включва планиране на ресурсите и правилното им разпределение във времето. С изготвянето на надежден и изпълмим бюджет и ясни графици, се постига ефективност в динамична и конкурентна пазарана среда.

Проучване и анализи

Проучва се задълбочено не само пазара на стоки и услуги на клиента ни, а също така конкурентите и целева аудитория. С помоща на събраната информация се създава най-общия план на бизнес модела, съответстващ на дейността на компанията-клиент, като се отчитат външните фактори и прогнозите за изменението на бизнес средата. Дефинирани са целевите групи според характеристиките на потенциалните клиенти, заедно с тяхните особености и прогнози за промяна. Изготвя се план за последователността на действията, разпределението на бюджета и отговорностите на човешките ресурси.

Бизнес модел на трансформацията

Направените проучвания и статистическия анализ са основата за изработване на модел, характеризиращ присъствието на компанията в глобалната мрежа, съобразен с дейността на клиента и качествата на целевата аудитория. Събраните данни се използват за изготвяне на оптимално предложение, с надеждна и ефективна финансова и времева оценка. Подбират се подходящи канали за реклама и промотиране, като се вземат предвид групите потенциални клиенти, времевите рамки и разпределението на бюджета. С наличните или с допълнително закупени инструменти се разработва точна система за измерване на резултатите, която осигурява данни за постигане на гъвкавост и оптимизиране на процесите.

Области на дигиталната бизнес трансформация

Дигиталната бизнес трансформация може да обхване преобразуването на:

 • Бизнес дейности – функции:

  маркетинг, операции, човешки ресурси, администрация, обслужване на клиенти, и т.н.

 • Бизнес процеси:

  това са една или повече дейности, свързани с постигането на конкретна бизнес цел, при която управлението, оптимизация и автоматизация на бизнес процесите е на базата на стратегиите за цифрови трансформация.

 • Бизнес модели:

  бизнесът се моделира като функция, от пазара, човешките и материални ресурси с помоща на иновативни подходи като част от дигиталната трансформация на компанията.

 • Бизнес екосистеми:

  мрежите от партньори и заинтересовани страни, както и контекстуални фактори, влияещи върху бизнеса, като например регулаторни или икономически приоритети и еволюции.

 • Управление и оценка на активите:

  фокусът е в традиционните материални активи, но все по-често насоката е към по-малко „материални“ активи, като например информация и клиенти (повишаване опита на клиента е водеща цел на много проекти за дигитална трансформация, а информацията е жизнената сила на бизнеса, на технологичните еволюции и на човешките взаимоотношения).

 • Организационна култура при съвременните компании е клиентски-ориентирана, с ясна цел, която се постига чрез придобиване на ключови компетенции в области като компютърнни и дигитални умения, лидерство, мотивация.
 • Екосистемите и успешни модели за партньорство:

  създаване на съвместни  изцяло нови подходи на бизнес-отношения, което води до нови бизнес-модели и източници на приходи.

 • Клиент, служител и партньорските подходи:

  При стратегиите за дигитална трансформация хората са поставени преди технологиите. Промяна на поведението, очакванията и нуждите на всяка заинтересована страна са от решаващо значение. Това се изразява в отношенията клиент-centricity, потребителски опит, овластяване работник, нови модели на работното място, промяна на динамиката на връзките между партньори и т.н. на първо място винаги е човешкият фактор, технологията е допълнителен фактор и служи като средство за постигане на целите и задоволяване на основните потребности.

Списъкът с изброени области, където се прилага дигитална трансформация не е изчерпателен и няколко споменатите аспекти се припокриват. В случая фокусът е върху бизнеса, което означава цялостен поглед върху цифровото преобразуване, при което ориентирането към клиента, технологичното развитие и иновациите са основните елементи на процеса.

 E-BOOK за Дигитализация на услугите

GO DIGITAL OR GO HOME

ebook-home
От нашата кратка електронна книга може да добиете представа как новите технологии се отразяват на процеса на обслужване на клиенти, каква е настоящата ситуация, как ще се променя в бъдеще, кои технологии ще окажат най-силно влияние и ще променят прогреса.
Но най-важния въпрос, на който отговаряме е, ще бъде ли изместен човека от машините, кои са незаменимите му качества, които го поставят на най-високия пиедестал в развитието на тези отношения.
Със сигурност всеки от вас ще намери описани, процесите в неговата компания и ще открие полезни съвети, методи и подходи, които да приложи и да остане в крак със съвременните тренденции или пък, ако не го направи ще е принуден да остави бизнеса си в „къщи“ …