бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

„Счетоводство за мениджъри“

Семинарът е предназначен за ръководители на малки и средни предприятия, нефинансисти и ще се проведе в град Ямбол.
ДНИ ДО СРОКА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
ДНИ ДО ЗАПОЧВАНЕ НА СЕМИНАРА

„Счетоводство за нефинансисти“

Няма точен момент за развитие и обновяване на бизнеса. По време на обучението, което ще Ви предложим, Вие получавате знания как по-ефективно да се справяте с финансите на Вашия бизнес, как по-убедително и компетентно да вземате управленски решения, на основата на тематиката, която семинарът предлага.

Семинарът е предназначен за както за ръководители на малки и средни предприятия, нефинансисти, така и за широк кръг корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за хора с интереси, насочени в научната и творческа област, за специалисти и студенти с по-малък опит в областта на финансовия мениджмънт и счетоводставото.

Целта на обучението е да запознае участниците с нормативната уредба на счетоводството в България, да им помогне да:

Комуникация по финансови теми
разчитат и преценяват правилно информацията във финансовите и счетоводни документи, да задават правилните въпроси, убедено и категорично да комуникират със счетоводители и финансисти;
Финансов документооборот
притежават знания и разбирания относно финансовите отчети, документирането, документооборота, инвентаризацията и някои специфични за счетоводството дейности.
Управленска ефективност
постигнат една по-добра управленската ефективност и стойност във функционална структура на своята компания;
По-успешни бизнес решения
придобият умения за вземане на по-успешни решения чрез прилагане на финансови лостове;
Познания по финансов мениджмънт
получат основни познания по финансови категории като доходност, бизнес риск, възвращаемост и ликвидност на ресурсите;

Екипът на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД работи в посока към обучение и усъвършенстване на знанията на мениджмънта, така че да разбира финансовите експерти и счетоводителите, да прави разлика между активи, пасиви, приходи и разходи. 

Курсът по Счетоводство за несчетоводители дава едно добро начало и добра основа за успешно управление на всяка организация, като подпомага процеса на вземане на управленски решения, повишава ефективността и възвращаемостта на бизнеса.

Семинарът на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД ще се проведе в град Ямбол. Нашето обучение дава изключително добри резултати, защото се създава възможност за дискусия и отговор на всички поставени въпроси, за индивидуален подход към всеки участник и за по-голяма гъвкавост при поднасяне на темите.
Дати на провеждане 07.02.2017.

Информация и подробности за семинара 

Счетоводство за мениджъри

Тема 1  – Въведение в счетоводството (1 час 30 минути)

 1. Предмет и метод на счетоводството;
 2. Счетоводни принципи;
 3. Класификация на активи, пасиви и капитал;
 4. Счетоводен баланс;
 5. Система от счетоводни сметки; Сметкоплан.

Тема 2 –Документи и работа с документи (30 минути)

 1. Същност и значение на документите;
 2. Класификация;
 3. Видове документи, документооборот;
 4. Документите при автоматизираните процеси .

Тема 3 –Текущо счетоводно отчитане (1 час)

 1. Хронологични и систематични записвания;
 2. Синтетично и аналитично отчитане;
 3. Обобщаване и проверка на записванията;
 4. Връзка между баланс и счетоводни сметки.

Тема 4 – Инвентаризация (30 минути)

 1. Същност и значение.
 2. Видове;
 3. Ред за провеждане на инвентаризацията.

Тема 5 – Нормативно регламентиране на счетоводството в България. (1 час)

 1. Закон за счетоводството;
 2. Национални и международни счетоводни стандарти;
 3. Закон за корпоративното подоходно облагане;
 4. Закон за ДДС;
 5. Закон за ДДФЛ;
 6. Данъчно – осигурителен процесуален кодекс;
 7. Кодекс на труда;
 8. Други – ЗМДТ, СИДДО, ЗАДС.

Тема 6 – Отчитане на по-специфични обекти, терминология и правила. (30 мин)

 1. Активи и амортизации, Амортизационен план;
 2. СМЗ;
 3. Пос – терминали и др.

Тема 7 – Годишни финансови отчети и Годишна данъчна декларация (1 час)

 1. Изисквания за съставител на ГФО, роля и права на Директора.
 2. Отчети – Баланс, ОПР, Отчет за Касово изпълнение, Приложения
 3. Срокове за изготвяне и публикуване, Административни разпоредби;
 4. ГДД – Срокове за изготвяне и публикуване, Административни разпоредби;

Тема 8 – Годишни финансови отчети – Анализ (1 час)

Таксата за участие в семинара са в размер на 95 лв. за един участник и 90 лв. за участник при двама или повече участници от една и съща организация (посочените цени са без вкл. ДДС).

Представителите на институции и дружества, досегашни участници в семинарите на “Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара.

За заплатени такси за участие до 25 януари 2018 г. се ползва 5 % допълнителна отстъпка!

Таксата за участие включва: лекционни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за поставяне и решаване на собствени казуси, помощни принадлежности, кафе и минерална вода.

ГРАФИК И ПРОГРАМА

09:00 – 09:15 Регистрация и настаняване в залата
09:15 – 10:45 Тема 1
10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 11:30 Тема 2
11:30 – 13:00 Тема 3, Тема 4
13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 15:00 Тема 5
15:00 – 15:30 Тема 6
15:30– 16:30 Тема 7
16:30 – 17:30 Тема8
17:30 – 18:00 Практически насоки и отговаряне на въпроси на аудиторията
18:00 Закриване на семинара

Таксата за участие в семинара може да се заплати по два начина:

 • на място в офиса на фирмата – бул. Васил Левски 1а, ет.1, ап.7 (с предварителна уговорка по телефона)
 • по банков път:

Банка: ОББ

Плучател: Про-ФИТ бизнес консулт ООД

IBAN: BG28UBBS80021057798140

SWIF: UBBSBGSF

Основание за плащане: Семинар „Счетоводство за несчетоводители“ бюджетен сектор на 21.06.2017

lector-seminar

Лектор: Росица Йорданова

РОСИЦА ЙОРДАНОВА е управляващ съдружник във фирма „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД, главен счетоводител и ръководител финансов отдел с 10-годишен професионален опит в области като финансов бизнес анализ и контрол, одит и счетоводството. Завършила е Икономически Университет гр. Варна, притежава степен Магистър „Счетоводство и контрол”.  Придобива членство към Асоциацията на сертифицираните счетоводителите във Великобритания (АССА).

От 2007 до 2011 г., г-жа ЙОРДАНОВА е преподавател в Икономически Университет гр. Варна, в катедра „Счетоводство и контрол”, от 2011 г. – работи в сферата на одита, след което през 2012 година става Главен счетоводител и продължава своята кариера на тази позиция.

Своя професионален опит г-жа ЙОРДАНОВА е натрупала като водещ на лекции по МВА програми по счетоводство и финансов мениджмънт на английски език. Вземала е участие в семинари, като лектор по МСС, организирани от Икономически Университет в гр. Варна, конференции по счетоводство с теми свързани с отчитането на приходите. Съавтор е на помощни материали и сборници със задачи по счетоводство.

Компетенциите й са в областите на бюджетното счетоводство, финансовото счетоводство, анализа на финансови отчети, данъчните казуси и др.

В кариерата си на Главен счетоводител и ръководител Финансов отдел, г-жа Росица Йорданова е била част от екипите, разработвали и изпълнявали проекти по различни оперативни програми финансирани от Фондовете на Европейския съюз.

4
Мария Каменова
Булрад ЕООД
управител

Редовен участник съм в семинарите, организирани от компанията. Лекторите са изключително компетентни, практическите казуси са много полезни за мен, и ми помагат да се справя с предизвикателството да управлявам собствен бизнес.

layer-16
Георги Маринов
Еко Пласт ООД
Управител

Имам собствен цех за производство на пластмасови изделия и финансово-счетоводната материя ми е доста непозната. Но ръководя собствен бизнес и трябва да бъда в крак с всички нови правила и изисквания. Благодаря на екипа на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД за досъпно поднесената информация“